Önsöz-Adıge Dilini Öğrenmek

Adıge Dilini Öğrenmek , Adige Dili , Adıge Dili Öğren , Adigece Öğren , Adigabze , Adigabze Öğren , Çerkes Dili , Çerkesce , Çerkezce , Çerkesce Öğren
Adıge dilini öğrenip konuşabilmenin ilk şartı sesleri iyi tanımak, iyi telaffuz etmek ve onları yazabilmek olarak ifade edilebilir. Adıge dilinin bir ses dili olması itibariyle en ufak bir ses değişikliği sözcüğün cümlenin anlamını değiştirir. Bu durum önümüzdeki en büyük handikaptır.…[...]

Read more 0
 832

Adıgece Ders No:12

Adigece Ders , Adigece Öğren , Çerkesce , Adigabze , Çerkesce Öğren
Адыгэбзэр макъыбзэу зэрызыхэтым щхьэкlэ псалъэхэм я зыхэувэкlэри абы елъытауэщ. Ауэ иджы дэ дызтелэжьыхьынур псалъэухарщ. Adıge dilinin bir ses dili olması nedeniyle sözcüklerin oluşumu da ona göredir. Bizim şimdi üzerinde çalışacağımız şey cümle üzerinedir. ПСАЛЪЭУХАМ И ЗЫХЭТЫКlЭР - CÜMLENİN DİZİLİŞİ Ben…[...]

Read more 0
 571

Adıgece Ders No:15

Adigece Ders , Adigece Öğren , Çerkesce , Adigabze , Çerkesce Öğren
Bu dilde cümle oluşumunda konu bahsi önemlidir. Konu bahsi p durumunda olur. м halindekiler daima figürandır. Bütün nesnelerin veya şahısların görüntülerinin fiilde temsil ediliyor olmaları nedeniyle fiillerin aldığı şekiller üzerinde fazlaca çalışmamız sıkıntı yaratmış görünebilir. Fiildeki oluşum kavrandığında zaten dil…[...]

Read more 0
 559

Adıgece Ders No:19

Adigece Ders , Adigece Öğren , Çerkesce , Adigabze , Çerkesce Öğren
Лъэхъэнэм Теухуа Къэупсэлъыкlэхэр. Лlэщlыгъуэ дапщэ къэдгъэщlами, Сэлам къытпежьэм дэ етхынщ. Кlыщокъуэ Алим Лlэщlыгъуэ - asır Илъэсищэр зы лlэщlыгъуэ мэхъу. Гъэ -- Илъэс ------- yıl , sene Щlымахуэ -- kış Гъатхэ ------ ilkbahar Гъэмахуэ -- yaz Бжьыхьэ -- sonbahar Мазэ -…[...]

Read more 0
 619

Adıgece Ders No:20

Adigece Ders , Adigece Öğren , Çerkesce , Adigabze , Çerkesce Öğren
КЪЭХУТАПХЪЭ ЛЭЖЬЫГЪЭ Зыфlэгъувауэ Адыгэбзэ зэгъэщlэн -- егъэщlэн PROJE ÇALIŞMASI YAPILANDIRICI ADIGE DİLİ ÖĞRENİMİ - ÖĞRETİMİ Зэгъэщlэн егъэщlэныр зэрырикlунур 1-- Зытелэжьыхьыпхъэм хьэзыр ехъулlэн. 2 -- Зытелэжьыхьыпхъэр гурыlуэгъуэ ещlэкlын. 3 -- Тхыгъэм еджэурэ зэгъэщlэн. 4 -- Уи гурылъхэр къэlуэтэн. 5 -- Къыхэдгурlукlахэм…[...]

Read more 0
 608

Adıgece Ders No:21

Adigece Ders , Adigece Öğren , Çerkesce , Adigabze , Çerkesce Öğren
Уафэм И Шытыкlэхэм Теухуауэ Зэгъэшlапхъэ псалъэхэр Хуабэ - sıcak Щlыlэ - soğuk Щlыlэтlыlэ - serin Гъуркl - kuru Псыlэ - ıslak Псыlэтlыlэ - nemli Щlымахуэ - kış Гъатхэ - ilkbahar Гъэмахуэ - yaz Бжьыхь - sonbahar Уафэ - gökyüzü Уэфэгу …[...]

Read more 0
 616

Adıgece Ders No:22

Adigece Ders , Adigece Öğren , Adigabze , Çerkesce , Çerkesce Öğren
ФlЭХЪУСХЭР - SELAMLAŞMA Уи пщэдджыжь фlы ухъу. ------ İyi sabahlar.( muhataba) Фи пщэдджыжь фlы фхухъу. --- İyi sabahlar. ( muhataplara) Уи махуэ фlы ухъу. -------------- -- İyi günler. ( muhataba) Фи махуэ фlы фхухъу. ---------- -- İyi günler (muhataplara) Уи…[...]

Read more 0
 638

Adıgece Ders No:23

Adigece Ders , Adigece Öğren , Çerkesce , Adigabze , Çerkesce Öğren
ГЪУБЖЭР НАРТХЭМ ЛЪЭПЩ ЗЭРАХУИЩlАР Нартхэм мэш бэв къагъэкlат, ауэ къызэрахьэлlэжынур ямыщlэу гузавэу зэхэсхэрт. Лlыжьхэр зэчэнджэщырт. Щlалэгъуалэр зэдауэрт. Сыт жаlэми, сыт ящlэми мэшыр зэрыlуахыжыну амал къахуэгупсысыртэкъым. Икlэм зыгуэрым жиlащ: Ди жылэм нэхъыжь дыддэу дэсыр Уэрсэрыжьщи, фыкlуэй къафшэ. Абы зы чэнджэщ гуэр…[...]

Read more 0
 594

Adıgece Ders No:26

Adigece Ders , Adigece Öğren , Çerkesce , Adigabze , Çerkesce Öğren
Adige dili ses anlam temelinde oluştuğundan seslerin telaffuzları öğrenilmediği sürece hiçbir şey öğrenilmiş sayılmaz. Harflerden sonra verilmiş olan ses çalışmaları üzerinde tam bir çalışma yapılmış olması gerekir. Sesler ve genel kabuller öğrenildiğinde artık kendi kendinize de dili ilerletmeniz mümkün olacaktır.…[...]

Read more 0
 607

Adıgece Ders No:27

Adigece Ders , Adigece Öğren , Çerkesce , Adigabze , Çerkesce Öğren
Bu dersimizde cümleleri biraz daha yakından ve detaylı olarak inceleyeceğiz. Başta fiillerin yapılarından bahsetmiştik. Birinci gurup fiiller şahısların bizzat yaptıkları ettikleri eyledikleri eylemi konu bahsi alan fiillerdir. Diğer gurupta ise şahısların ettikleri eyledikleri nesneyi konu bahsi eden fiillerdir. Mesela gidiyorum…[...]

Read more 0
 625

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.