Kültür


Sahip Olduğumuz Güzel Özelliklerimiz

Çok eski dönemlerden gelen ve Adıgelerin yeryüzüne ayak basmaları ile birlikte oluşan çok sayıda karakteristik ve örnek gelenek ulusumuz tarafından geliştirildi ve günümüze getirildi. Konut inşası, ağaç dikimi, aile kurma, çocuk büyütme ve bütün bunları kuşatacak biçimde geleneklerimiz olan imece;…
[...]

Read more 0
 194

Yabancı Gözü İle Xabze Kültürü ve Çerkesler

Aydın O.Erkan “Tarih Boyunca Kafkasya-Çivi Yazıları-1999” adlı eserinin önsözünde şöyle yazmaktadır: - “ İnsanoğlu gerçeği tam olarak belki de hiçbir zaman öğrenemeyecektir, fakat nereden bakarsanız bakın karşınıza “Kaf Dağı” çıkar. Peki bu Kaf Dağı konusunda kimler neler yazmış? Ne gibi…
[...]

Read more 0
 409

Tlako–Kabile Örgütü

Çerkesler’de diğer milletler gibi eski tarihleri, menşeleri ile ilgili yeteri kadar bilgi veremiyorlar. Ancak eski atalarının yedi birader olduğunu, bunların başlangıçta Elbruz dağı eteklerinde Kuban nehrinin başlıca ayaklarından olan Şhahuşe Irmağının kolları arasında bulunan Tube Vadisinde ( Bunların Tube’de yerleşmesi…
[...]

Read more 0
 204

Ölülerin Kutsallığı ve Cenaze Törenleri

Giorgio İnteriano adındaki gezginin kitabı "La Vita et sito de Zichi, Chiamati Circassi, Historia Notable" (Çerkeslerin Örf, Adetleri ve Tarihleri) adını taşır. Bu eserinde yazar, yabancılar tarafından Çerkeslere Zikhi dendiğini, fakat onların kendilerine Adığe dediklerini belirtir. Ayrıca bir Adığe soylusunun…
[...]

Read more 0
 300

Kuzey Kafkasya'da Tanrılar Ve Mitler

Abhazların ve Çerkeslerin yaşadıkları bölge, Kuzey Kafkasya şeridinin kuzeyinde yer alır. XIX. yüzyılın başında yaşanan Rus işgalinden önce, bu iki halkın yaşadıkları alan bütün Karadeniz kıyıları boyunca Azak denizine (Adıgece Khı Mıvt’e) kadar uzanmaktaydı. Bu iki topluluğa, vaktiyle aynı bölgede…
[...]

Read more 0
 174

Kuzey Kafkasya Tiyatro Sanatı

Kuzey Kafkasya’da MÖ. 3000’inci yıldan bu yana, daha başka bir ifade ile, günümüzden 5000 yıl öncesinden başlayarak yaratılan Proto-Çerkes kültürünün arkeolojik bulguları bugün dünya arkeolojisi ve sanatı içinde ‘Antik Kuban Kültürü’ adı altında seçkin bir yere sahiptir ve 5000 yıllık…
[...]

Read more 0
 216

Kazaziye Sanatı

Trabzon’a özgü olan kazaziye sanatının geçmişiyle ilgili elimizde kesin bilgiler olmamakla birlikte , iki ayrı tez vurgulanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in 1461 yılında Trabzon’u fethiyle başlayan süreçte , Gümüşhane’de bulunan gümüş madenlerinin işletilmesi ve çıkan ham gümüşün hayvanlar sırtında Trabzon Limanı’na…
[...]

Read more 0
 249

Kafkasyalıların Özellikleri

Tasvibi ve uygulama, aziz ve muhterem hemşerilerimin takdirlerine sunulur. Hürriyet ve istiklal uğruna Kafkas kahramanı Şeyh Şamilin önderliğinde çar orduları ile eşine ender rastlanan kahramanlık ve cengaverlik sembolü 25 yıl mücadele verdikten sonra yine hür yaşamak için 1864 tarihinden sonra…
[...]

Read more 0
 275

Kafdağı'nın Kanatları

Çerkeslerin efsanevi yoldaşıydı at. Atcılık da binlerce yıllık geçmişten süzülerek gelen bir uğraş. Ancak, yüz yıldan fazla süren yıkıcı Kafkas - Rus Savaşı ve sürgün zamanlarında Çerkes at cinslerinin hemen tamamı kayboldu. Bu eşsiz atlardan geriye sadece tek bir cins…
[...]

Read more 0
 185

Eskişehir ve Yöresinde Kafkasya Göçmenlerinin Giyim, Kuşam ve Süslenme Kültürü

1. GİRİŞ Eskişehir, Anadolu topraklarında Kafkasya’dan en çok göç almış illerimizden birisidir. 19. yüzyıl ortalarından başlayarak 20. yüzyılın ilk yarısına kadar değişik zamanlarda, değişik sayıda Kafkasyalı göçmen Eskişehir ve yöresinde yerleşmişlerdir. Kafkasya’daki kültürel yaşam unsurlarını da beraberlerinde getiren bu göçmenler,…
[...]

Read more 0
 1191

Çerkeslerin Yeni Yılı Karşılamaları

Çerkes halk takvimine göre yeni yılın ilk günü 23 Marttır. Bu gün toprağın “canlandığı”, “yazın kışı yendiği”, “kışın ve yazın ayrıldığı” inancı vardı. 22 Mart akşamı haberci, bir katırın üzerinde köyü dolaşır ve yeni yılın gelişini müjdelerdi. Halkın bayramını kutlayarak,…
[...]

Read more 0
 191

Çerkeslerde Toplantı Geleneği

Önsöz: Çerkeslerde toplantı yapmak için çok neden vardır. Bir köyden diğer bir köye gidildiğinde ya da o köye dışarıdan bir konuk gelmişse gençler hemen bir araya gelirler. Bir düğünün bitiminde gençler toplanarak böyle bir ortamın oluşmasına neden olabilirler. Yine kendi…
[...]

Read more 0
 173

Çerkeslerde Atçılık ve At Kültürü

Köpek, niteliklerini üç yaşında, at dokuz yaşında, erkek otuz yaşında gösterir. Çerkes atasözü Çerkeslerde atçılık binlerce yıllık geçmişten süzülerek bugünlere gelen bir bilimdir. Çerkeslerin atla ilişkisini ona verdikleri ad da gösterir: şı hem at hem de erkek kardeş anlamına gelir.…
[...]

Read more 0
 350

Çerkesler'de Tha-Pse-Hadrıhe (Tanrı-Ruh-Ahret)

Çerkeslerdeki doğa Tanrıları, diğer toplumlarda olduğu gibi mitosların bir kalıntısıdır ve hayal ürünüdür.Eski Hint, Sümer, Mısır, Hitit mitlerinde de Tanrılar, insan suretinde tasarlanmıştır. Bu Tanrıların bir kısmı dişi, bir kısmı erkektir. Tevrat’ta Tanrının insanı, çamurdan kendi suretinde yarattığı ve ruhundan(nefesinden)…
[...]

Read more 0
 184

Çerkesler'de Silah Takımları

Çerkes silahları da her şey gibi zamanın değişik ve gelişmelerine uyarak biçim değiştirdiği anlaşılmıştır. 1722 yılında başlayıp 1864 yıllarına kadar süren Çerkes - Rus savaşlarında düşmanın silahlarından üstün, hiç olmazsa eşit silah kullanmak icap ettiğinden bu savaşlarda ok ve yay…
[...]

Read more 0
 146

Çerkesler'de Dini İnançlar

16-18.yüzyıllarda Adigeler sonbaharda ormana giderek kutsal saydıkları büyük bir ağacın altında her zaman gökte olduğuna inandıkları 'Thaskho' (Büyük Tanrı)'ya dua ederlerdi. Adigeler arasında Hıristiyanlık olanlar da vardı. Bu yüzyıllarda yazılı dualarla yapılan koruyucu büyüye çok önem verilirdi. Bununla bağlantılı olarak…
[...]

Read more 0
 210

Çerkesler Kimdir?

Kafkasya’nın Renklerini Anadolu’ya Taşıdılar. O Güzelim Vatanlarına Hasret Şarkılar Yakarak… İnsan Irkının Üç Yüz Bin Yıl Önce Ortaya Çıktığı Bir Ülke. Masallar Diyarı, Düşler Ve Mutluluklar Coğrafyası… Binlerce Yıldır Toplumların, Uygarlıkların Gelip Geçtiği Kavimler Kapısı. Kafkasya… Çerkeslerin Ana Yurdu. Çerkesler…
[...]

Read more 0
 199

Çerkesler

Çoğu kimse “Çerkes” denilince Çerkes tavuğu, Çerkes halk oyunları, belki bir kısmıda Çerkes Ethem veŞeyh Şamil’i anımsayabilir. Ama onların toplumsal özellikleri hakkında yeterli bilgi sahibi değildir. Çerkesler bize Osmanlı’dan kalan bir toplumsal mirastır. Çerkeslerin anavatanı Kafkasya’dır. Kafkasya, tarih boyunca hep…
[...]

Read more 0
 182

Bazı Abaza Sülalerinin Anlamları

Aan: “Ardıçtaki, geliş yerindeki” anlamlarına gelir.Abaş: “savaşan, mücadele eden” anlamındadır. Abat (Habat?): Anlamsızdır. Bu ailenin bir kolu da Adige’lerdedir. Türkiye’deki Abant gölüne “Abat Ykuara” (Abat deresi) derler.Gabı: “Sahili gören” anlamındadır.Gabniya: “Sahili gören yerden” anlamındadır.Gabriya: “Sahil korucularından” anlamındadır.Gamsaniya: “Gamsanalı” demektir. Gamsana…
[...]

Read more 0
 287

Avşarlar ve Çerkesler

Uzunyayla ve kaderin cilvesi... Uzunyayla'yı bilir misiniz bilmem. Kayseri - Sivas arasındaki geniş arazi. Bu arazi bir zamanlar 19.yy 'da ormanlarla kaplıymış. Bu arazi, Avşarlar'ın yaylası durumundaymış. Avşarlar, yazları hayvanlarıyla Uzunyayla'ya çıkar. Kışları da Çukurova'da geçirirlermiş. Yıl, 1850'lerin sonuna geldiğinde,…
[...]

Read more 0
 180

Antik Çağ Çerkes Kültürü

Kuzey Kafkasya’nın en eski ve yerlilerinin oluşturduğu kültür, Adige ve diğer alt boylarına ait olan Kuban kültürüdür. Kökleri M.Ö.2000'li yıllara dayanır.Kuban kültürü antik bir uygarlıktır. Kendisinden sonra gelen tüm Kuzey Kafkasya halklarını etkisi altına almıştır. Kuzey Kafkasya'da Adige Özerk Cumhuriyeti…
[...]

Read more 0
 229

Ağıtlarımız Üzerine-ADIĞE WEREDIJKHER

Türkiye’de yaşayan Kafkas halklarının zaman içinde yitirdikleri birçok değerden biri de ağıtlar ve bununla bağlantılı olarak müziğiktir. Ancak bu değerlere yönelik olarak oldukça özverili çalışmaları yürüten kişiler de mevcuttur. Geleneksel Kafkas müziğinin ve kültürel öğelerinin derlenmesi konusunda akla gelen isimlerin…
[...]

Read more 0
 190

Adigeler'de İlkbahar Gelenekleri

Yeni yılı Adığeler 23 mart günü olarak kabul eder ve kutlarlardı. Martın yirmi ikisinde katır üstündeki bir tellal köyü dolaşarak, ertesi günü yapılacak olan kutlama merasimi için herkesin kutsal ağacın, yanına gelmesini ilan ederdi. Tellalın ilanı biter bitmez ellerinde meşalelerle…
[...]

Read more 0
 142

Adigeler Katında Halk Meclisi-Xase’nin Taşıdığı Önem

(ХАСЭМ АДЫГЭХЭМ МЭХЬАНЭУ РАТЫШТЫГЪЭР) Adige Meclisi (Adige Xase) tarihinden bir kesit Adige ulusunun bağımsız olduğu 1864 öncesi dönemde Meclis, Adigeler katında özel bir önem taşıyor ve büyük bir işlev görüyordu. XVIII-XIX. yüzyıllarda Adigelerin yaşadıkları toprakların tümünde sözü geçen bir devletimiz…
[...]

Read more 0
 185

Adiga prometesi: Kalmik Yura

Kalmık Yura, Karaçay-Çerkesya Cumhuriyetindeki Adigelerden çıkmış değerli bir insandı. Küçük bir köy olan Abazekt’de doğan genç Yura, Saratov’daki hukuk enstitüsünü bitirdikten sonra insan hakları kürsüsünde başkanlık yapmış ve 1989 yılında da politikaya atılmıştır. Habez bölgesi mahkemesinde işe başlayan Kalmık, SSCB’nin…
[...]

Read more 0
 159

Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti

23Temmuz 1908'de Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı'da tüm toplum kesimleri hızlı bir örgütlenme sürecine girdi. Yüzlerce dernek kuruldu, yayın çıkartıldı. Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti de bu dönemde 17 Kasım 1908 (4 Teşrinisani 1324) tarihinde kuruldu.1 Kafkasya ve Kafkasyalılar'a hizmeti…
[...]

Read more 0
 200

Şeşen Dansının Kökeni ve Araştırılması

Bu makalenin amacı, Çerkeslerin Şeşen dansı hakkında yeni bilgiler sunmak ve ileride onunla ilgili araştırma yollarını belirlemektir. Son zamanlara kadar Şeşen dansı bilimsel araştırmalara kapalıydı ve zaten bu dans bizzat Rusya sınırları içinde aslında bilinmiyor ve hiç icra edilmiyordu. Kuzey…
[...]

Read more 0
 165

Çerkes Dansları

ZIGATHLETZıgathlet, Çerkes dansında en hızlı ritme sahip oyunlar arasındadır. Bu dans, Çerkeslerin vazgeçilmezlerinden olan atların hareketlerinden esinlenilerek koreografi haline getirilmiştir. Zıgathlet'te Çerkes atlı savaşçıları, bu savaşçıların hareketlerindeki pratiklik ve çeviklik ön plana çıkmaktadır. Bu dans, Çerkes gençlerinin arasındaki tatlı ve…
[...]

Read more 0
 208

Geleneksel Adığe Koreografisi

Adığe Koreografi Sanatı Geç Antik’e kadar uzanır. Dansçıların seyirciler üzerinde özel bir etkiye sahipolduğunu fark eden Aristo "Poetika"da (Sanat Öğretisi) şöyle der: "Onlar ritmik hareketlerle karakterleri, ruhsal durumları ve eylemi tasvir ediyorlar." Adığe dansının ulusal karakteri ve bu milletin kendisine…
[...]

Read more 0
 242