Hakuçlar

Hakuçlar (Çerkesçe хьакӀуцухэр ; Rusça Хакучи), Batı Çerkeslerinden olan Şapsığların bir kolu. Şapsığca lehçesinin Hakuçça adı verilen şivesini konuşurlar. 1870'li yıllara değin Karadeniz kıyı dağlarında yaşamış ve Rus işgaline direnmiş Adıge topluluğu. Karadeniz kıyısı Şapsığlarının komşusu olan bu topluluk, Karadeniz'e…
[...]

Read more 0
 727

Kafkas Ordusu Karargah Komutanı D.A. Milyutin’in Anılarından

DMİTRİ ALEKSEYEVİÇ MİLYUTİN (1816‐1912) Rus devlet adamı ve asker. 1861‐1881 yıllarında Rusya savaş bakanı görevinde bulundu. Henüz Kafkas Ordusu Ana Karargah komutanıyken, ilk olarak Kafkasyalıların yerlerinden göç ettirilmesi ve Kuzey Kafkasya’nın Kazak ve Rus nüfus tarafı ndan kolonizasyonu düşüncesini dile…
[...]

Read more 0
 571

100 Yıla Yakın Süren Osmanlı-Memlük Savaşları

1422 yılında Sultan Baresbiy (Barsbay) iktidarlığı dönemi.Tam 16 yıl sürdü. Saltanat döneminde Çerkes Memluk Devleti en geniş sınırlarına erişmiş ve Mezopotamya’da El Cezire ve Hicaz Memluklu Devletine bağlı ülkeler haline getirilmiştir. Ondan sonra gelen sultanlarda onun izinden giderek Anadoludaki birçok…
[...]

Read more 0
 620

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Çerkezistanı-I

“Zira bir adam harita anlamaya muktedir olur da kıt’a-i Kafkas’a bir nazar eder ise vücudunda bir damla Çerkez kanı bulunmadığı hâlde dahi isti’dâd-ı coğrafîsi hasebiyle gözlerini oradan ayırmamaya mecbur olur”. Ahmet Mithat Efendi / KAFKAS Çerkes tarihçileri genellikle, Osmanlı Devleti’nin…
[...]

Read more 0
 560

Çerkesya'da Zamana Direnen Begu Pıtap'e (Begu Kalesi)

Çerkesyanın antik dönemlerinden kalma Begu Pıtap'e (Begu Kalesi) (bilimadamlarınca tahmin edilen ilk inşa edildiği) beşinci yüzyıldan beri 1600 yıldır zamana karşı direniyor... Günümüzde Lazarevsk diye anılan Çerkeslerce Psıfuape diye isimlendiren kentin yakınlarında bulunan Begu Pıtap'e (Begu Kalesi)nin surları zamanın yıkıcılığı…
[...]

Read more 0
 355

Antik Grek vazolarında Çerkes dilleri

Antik Yunan vazolarındaki Amazon savaşçılarına dair “anlamsız” kelimelerin karşılıkları açığa çıkarıldı MÖ 510’lu yıllardan kalma bir çanakta at üzerinde bir Amazon savaşçısı tasvir edilmiş. Uzmanlar, çanaktaki kelimenin antik Çerkes dilinde “Zırha Layık” anlamına geldiğini belirtiyorlar. MÖ 550-450 yıllarından kalma toprak…
[...]

Read more 0
 553

Tarih Boyunca Kafkasya

1923 yılında Amerikalı profesör Reginald Aubrey Fessenden "The Deluged Civilization of the Caucasus Isthmııs" (Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı) adıyla, altı bölümden oluşan bir eseri Boston'da yayınlandı. 1927'de buna beş bölüm daha eklenmiştir. Ayrıca bu konuda ölümünden önce 13 bin referansı…
[...]

Read more 0
 213

Sovyet Döneminde Kafkasyada Kentleşme

Kent yaşamı ve kentleşme düşüncesi 19. yüzyıl ortalarına kadar Kafkasya halkları için oldukça yabancı bir olguydu. Sosyal hayatlarını klanlar ve kabileler biçiminde sürdüren Kafkasyalılar gerek dağlık, gerekse ovalık arazilerde savunması kolay küçük yerleşim birimlerinde, köylerde yaşıyorlardı. Feodal yapının hüküm sürdüğü…
[...]

Read more 0
 207

Sind ve Meotlar

Adige-Çerkes halkının ataları olan ve antik dünyaca çok iyi tanınan Meot-Sind-Zikh-Kerket-Press gibi isimlerle anılmış Proto Çerkes boyları M.Ö.V.yy.da Sind Krallığını kurmuşlardır. Bu devlet bugünkü Rusya Federasyonu toprakları üzerinde kurulmuş olan ilk devlettir.Daha bu devlet ortaya çıkmadan önce Grekler Karadeniz kıyılarında…
[...]

Read more 0
 191

Şeyh Şamil'in Yönetimi

Şeyh Şamil diğer imamlar'dan farklı yeni düzenlemeler getirdi. Elinde tuttuğu belli yerleşim birimlerin 20'ye ayırdı ve buralara naipler tayin etti. Her naip bölgesinin hem idari hem askeri icraatıyla görevliydi. Ayrıca mahkemelerin yanısıra askeri hazırlıkların ikmali için divanlar oluşturdu. Orduda onbaşılık…
[...]

Read more 0
 207

Ruslarla İlk Temaslar ve Altınordu Devleti

Kafkas - Rus ilişkileri X. yy.da başlamıştır. Kafkasya'ya saldıran Kiev Prensleri, Batı Kafkasya'da Adiğelerle karşılaştılar ve çeşitli savaşlar oldu. Fakat Ruslar, XIII. yy.da, Doğu Avrupayı işgal eden Moğolların yüzünden geçici bir süre için kuzeye çekilmek zorunda kaldılar. Kafkasya'ya ilk Moğol…
[...]

Read more 0
 201

Rusların Kafkasya'ya Sokulması

Ruslar'ın Dağıstan ve diğer Kafkas ülkelerini ele geçirmesi uzun vadeli ve birbirini tamamlayan iki aşamalıbir hareketle gerçekleşmiştir. Birincisi, Kafkasya'nın kuzeyine Ruslar'ın tabiî müttefiklerden Kazaklar'ın yerleştirilerek burada bir hattın oluşturulması; ikincisi bu, Kazaklar'a dayanarak Kafkas topraklarına yapılan Rus askeri harekatıdır. Kökenleri…
[...]

Read more 0
 234

Rusların Böl-Yönet Politikası

Savaşın bu kadar şiddetli geçmesi ve Çeçenlerin bağımsızlık uğruna herşeyi göze almalarının altında yatan en önemli neden Çeçenlerle Rusların din, dil, kültür ve ırk olarak hiçbir ortak özelliklerinin olmamaları. Çeçenler hiçbir yakınlık duymadıkları Rusların himayesinde yaşamayı 1918 yılından beri reddediyor…
[...]

Read more 0
 179

Rus Emperyalizmi ve Kuzey Kafkasya

KUZEY KAFKASYALILARIN KISA TARİHÇESİKuzey Kafkasyalıların büyük bölümü Kafkas Dağları ana sırtlarının kuzey yamaçları ile Kuban ve Kuma nehirlerinin kestiği kuzeye doğru uzanan ovalarda yaşamaktadır. Kuzey Kafkasyalıların bir kısmının ise Gürcistan ve Azerbaycan’da, aynı sırtın güney yamaçlarına yerleştiği izlenir. Kuzey Kafkasyalılara…
[...]

Read more 0
 177

Rus Çarının Barış Oyunu

Çar I. Nikola, yayılmacı polikitalarının karşısına dikilen İmam Şamil'in kuvvet ve kudretini bildiğinden Kafkasya'yı savaşsız, barışçıl yollardan elde etmeyi denemek istiyordu. Kafkas istila orduları başkumandanı General Freze'ye büyük yetkilerle İmam Şamil ile bir diyalog ortamı hazırlatma emri verildi. General Freze…
[...]

Read more 0
 188

Maykop Yazıtı

1960 yılında Maykop’a iki kilometre mesafede açık gri renkli yerel kuvarstan yaklaşık 220 cm2 büyüklüğünde, derin çizgilerle, birbirine eşit olmayan yedi kısma ayrılmıştı. Orta bölmeye bir şehir veya kale planı yerleştirilmişti. Bu ilginç kitabe tesadüfen bulundu. Birçok çözümleme girişimi sonuçsuz…
[...]

Read more 0
 219

Kuzey Kafkasya Tarihi

5000 Yıllık Tarihsel BakışKafkas Dağları’nın yalçın dorukları, Hazar, Karadeniz ve Büyük Bozkır’ın uçsuz genişliğiyle dünya medeniyet merkezlerinden tarihin daha ilk çağlarında ayrı düşen Kuzey Kafkasya, antik kültürün en göz alıcı mekanlarından biri olmuştur. Elverişli iklim koşulları, bereketli doğal kaynakları ve…
[...]

Read more 0
 261

Kuzey Kafkasya 1917-1970

KUZEY KAFKASYA (1917-1970) Barasbi BAYTUGAN YEDİ YILDIZ YAYINLARISAMSUN BARASBİ BAYTUGAN “...Mülteciler arasında aktivite bakımından hiç kimse Barasbi Baytugan kadar faal olamadı...”M.Aydın TURAN Toplum ve siyaset adamı, yazar. 1899 yılında Kafkasya’nın Kuzey Osetya yöresinde doğdu. Orta öğrenimini Terekkala’de (Vladikavkaz) yaptı. Petersburg’da…
[...]

Read more 0
 185

Karaçay Malkar Türkleri

I. Karaçay-Malkar Türklerinin Nüfusu ve Yaşadıkları Coğrafya Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği döneminde ikiye ayrılan Karaçay-Malkar Türkleri günümüzde Rusya Federasyonuna bağlı Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyetinde ve Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Karaçay-Çerkes Ö.C. nüfusunun % 36’sını oluşturan Karaçay Türklerinin sayısı 1989 yılı…
[...]

Read more 0
 275

Karaçay Balkar Türklerinin Kökeni

Proto-Türk kavimleri daha M.Ö. 5000 yıllarında Kafkasya coğrafyasıyla ilişki içerisindeydiler. Yani, Kafkasya’nın kaderi daha o zamandan beri Türk dünyasıyla ilişkilidir. Araplar, VIII. yüzyılda Kafkasya’yı fethederek İtil ırmağı ötesine kadar ulaşmışlar, fakat Bizans ve Hazar direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kalmışlardır.…
[...]

Read more 0
 384

Kafkasyada İlk Ruslar

Rus kazaklarının kuzey Kafkasya'ya yerleşmelerini araştıran tarihçiler bu konuda değişik kanaatlere varmışlardır. Bu yazıda bu konudaki çalışmaları kısaca sınıflandırarak bahsedeceğiz:. İlk gruba giren tarihçilere (M.A. Karaulov , İ.D. Popko , V.A. Potto , G.A Tkaçev vb) göre 1520 yılında Moskova…
[...]

Read more 0
 185

Kafkasyada Çerkesler

Kuzey Kafkasya’nın yerli halkı olan Çerkesler bu adı Grekler tarafından batı Kafkasya da yaşayan halklara verilmiş kerket ya da benzeri bir adın değişerek bugünkü adına dönüşmesiyle almışlardır. Fakat Çerkesler kendilerine adığe demektedirler.(1)Adiğe-abhaz gurubu, vücuda getirilmiş iki antik uygarlık olan Kuban…
[...]

Read more 0
 212

Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Politikası

1578-1579'daki Özdemir Oğlu Osman Paşa'nın Kafkasya seferinden sonra uzun müddet, Osmanlı Devleti Kafkasya ile fazla ilgilenmedi(1). Ancak 1774'den sonra Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmek istediği anlaşılınca Kafkasya ile daha yakından ilgilenme ihtiyacı hissedildi. Çünkü burası Rusya'nın güneye doğru inmesini engelleyebilecek tabii…
[...]

Read more 0
 186

Şapsığların Hikayesi

Şapsığlar Kuzey Kafkasya'da, Ubıhlardan sonra en fazla kıyıma uğrayan, nüfusunun büyük kısmını yitiren bir halktır. Bir zamanlar Kuzeybatı Kafkasya'da, Karadeniz kıyısında Tuapse, Jıbge, Soğucak, Anapa gibi limanlara sahip olan Şapsığlar, sürgünden en fazla etkilenen halktır. Kafkasya'da 10 bini aşkın bir…
[...]

Read more 0
 210

Şeyh Şamilin Teslim Olması

Rus Çarı Şamil’in behemahal tevkifine emir vermişti. Binaenaleyh Ruslar umumi bir hücum ile mescidi ve içindekileri bitirmek istiyorlardı. Onun için Şamil’e sulh teklifinde bulundular. O ise düşmana itimat edemeyeceğinden ret cevabı verdi.—Sizi Halife-i Müslimin'e gönderelim, dediler.Bu teklif Şamil’in refiklerini yumuşattı.…
[...]

Read more 0
 175

İkinci Dünya Savaşında Osetler

Dönemin SSCB coğrafyasında genelde "Büyük Vatanseverlik Savaşı" olarak anılan 2. Dünya Savaşı sırasında Oset halkı, dönemin Sovyetler Birliği'ni oluşturan halkların birçoğu gibi çok büyük acılar çekti.Nazi Almanya’sının Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlere saldırısının hemen ardından Osetya hem kuzeyden hem güneyden 110 binden…
[...]

Read more 0
 179

Kafkasya-Çarlık Rusyası-Osmanlı İlişkileri

I- RUSLARLA İLK TEMASLAR ve ALTINORDU DEVLETİ Kafkas - Rus ilişkileri X. yy.da başlamıştır. Kafkasya'ya saldıran Kiev Prensleri, Batı Kafkasya'da Adiğelerle karşılaştılar ve çeşitli savaşlar oldu. Fakat Ruslar, XIII. yy.da, Doğu Avrupayı işgal eden Moğolların yüzünden geçici bir süre için…
[...]

Read more 0
 168

Nogayların Kuzey-Batı Kafkasya'ya Yerleşmesi

Doguda Apseron yarimadasindan baslayip, Kuzey-Bati istikametinde Taman yarimadasinda son bulan yaklasik 14.401 km. uzunlugundaki Kafkas siradaglari, Kafkasya’yi kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayirir. 1.440 km.1 uzunlugundaki bu mesafe siradaglarin uzanti ve etekleri ile degerlendirildiginde ortaya çikan rakamdir. Asil büyük…
[...]

Read more 0
 175

Koban ve Kolhide Kültürü

Bronz çağında M.Ö 1000 yılında Kafkasya’da birbiriyle akraba iki kültür doğdu. Bu iki kültürün tek etnik özden kaynaklandığı oldukça belliydi: Koban ve Kolhide. Bu kültürleri yaratan halklar Kafkasya’nın otokton halklarıydı. Dünya biliminin kabul ettiği ve onayladığı şekliyle bu halklar günümüz…
[...]

Read more 0
 196

Kuzey Kafkasya'da Önemli Günler

Ocak 01.01.1978 - Kuzey Kafkasya'lı yayıncı ve yazar Dr. Vasfi Güsar istanbul'da öldü 05.01.1860 - Kafkas göçmenlerinin sorunlariyla ilgilenmek üzere "Göçmen Komisyonu" kuruldu. 08.01.1961 - Dünya güreş şampiyonu Yaşar Doğu öldü. 08.01.1962 - Pşimaho Kosok öldü. 02.01.1922 - Karaçay -…
[...]

Read more 0
 225

Rus Tehlikesine Karşı Osmanlı-Çerkes İlişkilerinin Başlaması

Tarihin ilk çağlarından beri hiçbir devletin yönetimini kabul etmemiş, bağımsız ve özgür yaşamış, fakat her zaman çağın silahlarını başarıyla kullanmayı beceren Kafkasyalıları boyunduruk altına almak güç, hatta hemen hemen imkansızdı. Fakat artan Rus tehlikesi karşısında ileriyi gören Osmanlı devlet adamı…
[...]

Read more 0
 164

Karaçayların Tarihi

Kuzey Kafkasya’da yaşamış eski bir Türk kabilesidir. XV.yüzyıldan sonra Karaçay ve Balkar (Malkar veya Tavlu) adlarında iki topluluk haline geldi. XIII. Ve XV.yüzyılda meydana gelen Kabartay yayılışına kadar, Kafkasya Dağlarının kuzeyinde Asetler ile Çerkesler arasında, geniş bir bölgede yaşayan Karaçaylar,…
[...]

Read more 0
 228

Mısırda Çerkes Devleti 1257-1517 Memlükler

Mısır Devleti Yönetiminde ÇerkeslerÇerkes tarihinin Orta Çağdaki en önemli olaylarından biri 1257-1517 yılları arasında Mısır ve Suriye’de Çerkes Devletinin kurulmasıdır.O dönem kaynaklarında bu devlet, Çerkes sultanlığı olarakta adlandırılır.Sultanlık, 12-13. yüzyılda Yakın Doğu Asya ve Kuzey Afrikada’ki uzun süren savaşlar sonrası…
[...]

Read more 0
 615

Moğolların Kafkasyayı İstilası

13. yüzyıl Avrasya'daki çoğu halk için bir trajedidir. Eski bir köle, amadoğuştan yetenekli Timuçin isimli, bilinen adıyla Cengiz Han farklı Moğol Kabilelerini kendi yönetimi altında birleştirmiş ve komşu devletleriele geçirmeye başlamıştı.Cengiz Han liderliğindeki Moğol taburlarının öncü grupları Djebe ve Bogatur,…
[...]

Read more 0
 239

İkinci Dünya Savaşında Almanların Kafkasya Harekatı

İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ve Sovyet ordularının kanlı çarpışmalarına sahne olan Kafkasya’da savaşın asıl acısını ve dehşetini, bu savaşta hiçbir suçu olmayan Kafkasya halkları yaşamıştır. Almanlar’ın ekonomik ve siyasî sebeplerle işgal ettikleri Kafkasya’da yaşamakta olan halklar yıllardan beri sürmekte olan…
[...]

Read more 0
 169

Şapsığlar

Şapsığlar (veya Rusça yazılışıyla Шапсуг - Şapsuglar), Rusya’da, Krasnodar krayında,ayrıca Adıgey Cumhuriyeti'nde (4 köyde, Afıpsıp,Penehes,Haştuk ve Pseytuk;ayrıca Natuhay köyünde) yaşayan ve Adigelerin bir kolu olan ve RF tarafından 1999'da tanınan ve koruma altına alınan küçük bir yerli toplumdur.Şimdi,RF tarafından 'Şapsığ'…
[...]

Read more 0
 250

Karaçay Malkarlılar

KARAÇAY-MALKARLILARKİMDİR? Prof. Dr. Ufuk TAVKUL Kafkas dağlarının en yüksek zirvesi Elbruz (Mingi Tav) ve çeavresindeki yüksek dağlık arazide yaşayan Karaçay-Malkarlılar, tarih boyunca Kafkasya’da hâkimiyet kuran Kimmer, İskit, Hun, Bulgar, Alan, Hazar, Kıpçak gibi proto-Türk, Hint-Avrupa (İran) ve eski Türk kavimleri…
[...]

Read more 0
 189

Kuzey Kafkasya Tarihine Giriş

Kafkas dağlarının etkisiyle oluşmuş olan Hazar ve Karadeniz çukurları ile Büyük Step tarafından dünya uygarlıklarının merkezlerinden ayrılmış olan Kuzey Kafkasya insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren antik kültürün en parlak yerleşimlerinden birisi olmuştur. Elverişli iklim koşulları, doğal kaynakların bolluğu ve çok…
[...]

Read more 0
 216

Nogay Bozkırlarının Savaşçıları Nogay Cemaati

Kafkas direniş hareketinin liderleri tarafından bile önemsenmemek Nogay cemaati için oldukça alışılmış bir hal aldı. Direnişin cepheleri ve bölgelerinde hiç listelenmedi ve bazılarının Nogay taburunun sonsuza dek sona erdiğine inanmasına yol açtı. Stavropol adında bağımsız bir bölge var ve Nogayların…
[...]

Read more 0
 200

Suriye'deki Çerkes Topluluğun Tarihi

1872 yılında bine yakın Çerkes, Hama ve Humus şehirleri civarına ve Havran Sancağı (1) sınırları içindeki Golan Tepeleri’ne yerleştirildi. Çerkeslerin Suriye’ye asıl göç dalgası, başta Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa topraklarından olmak üzere 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yıllarında başladı. Kafkasya’dan toplu göç yıllarında…
[...]

Read more 0
 169

Kafkasyada Çerkesler

Kuzey Kafkasya’nın yerli halkı olan Çerkesler bu adı Grekler tarafından batı Kafkasya da yaşayan halklara verilmiş kerket ya da benzeri bir adın değişerek bugünkü adına dönüşmesiyle almışlardır. Fakat Çerkesler kendilerine adığe demektedirler.(1)Adiğe-abhaz gurubu, vücuda getirilmiş iki antik uygarlık olan Kuban…
[...]

Read more 0
 175

Kafkasya

Kafkasya veya Kafkas Dağları adı, Eschylus ve Heredot zamanından beri kullanılmaktadır. Önceleri Hazar Denizi ile Kara Deniz arasındaki berzahda, batı kuzey batı yönünden doğu-güney doğu yönüne uzanan dağ zincirini tanımlamak için kullanılan bu isim, bu gün, Astrahan eyaletinin güneyi ve…
[...]

Read more 0
 195

Kafkas Savaşı ve Dağlıların Türkiye'ye Sürülmesi

Muhacerat, yani Kafkas halklarının büyük kısmının 19.y.y.da Osmanlı Devleti’ne ve yakındoğu’nun diğer ülkelerine göç hareketi yakın dönem Kafkasya Tarihi’nin en karmaşık ve trajik sayfalarından biridir.Kafkas halklarının göç harekatı tarihin değişik dönemlerinde çok defa yaşanmış ve her biri belli sebeplerden kaynaklanmıştı.Fakat…
[...]

Read more 0
 199

Kafkas Tarihinden Yapraklar

Yeni Süreçte Temel Baş SorunKafkasya düşle gerçek yaşamın, efsanelerin, gizle sırrın, mitolojilerin, insanların ilişkilerinin, yaşamla iç içe girdiği bir coğrafya. Çerkesleri tanımak, geçmişten günümüze sürdürülen bir çizgi üzerinde akan Kafkasya’yı tanımaktır. Kafkasya’yı tanımak, Çerkesleri tanımak, Kafkas yaşamını, yaşama ait geleneksel…
[...]

Read more 0
 198

Kafkas Halkları Federasyonu

SSCB’nin yıkımına hazır olmak gerekiyordu. Ve o zaman yeterli derecede güçlü siyasal örgüte sahip olan ve Sovyetlerdeki genel siyasal süreçlerin yönünü doğru olarak tayin edebilen ve bundan yararlanabilen ulus gerçek bir bağımsızlığa kavuşabilirdi.[1] Zelimhan Yandarbiy Ulusal bağımsızlığa ulaşmanın en önemli…
[...]

Read more 0
 189

Kabardeylerin Tarihi

Erken paleolite kadar uzanan maden kültürünün arkeolojik eserleri antik dönemlerden itibaren Kabardey bölgesinin yerleşim alanı olduğu gerçekliğini göstermektedir. Kabardeylerin etnogenetik başlangıçları Bronz ve Erken Demir çağlarında yaşamış olan Kafkasyalı otokton kabilelere dayanmaktadır. Onlar ( M.Ö. 1-11 yy. ) Kuzey Kafkasya…
[...]

Read more 0
 191

İskit - Sarmat - ALANLAR

MÖ. bininci yılda Güneydoğu Avrupa'nın ve Orta Asya'nın steplerine İrani göçebe halklar olan İskitler, Sarmatlar, Sakalar ve Massagetler yerleşmişlerdi. Bu yekpare kültür dünyası, Batı ile Doğu, Güneyin eski uygarlıkları ile Kuzey Avrupa kavimleri arasındaki birleştirici halkayı oluşturmaktaydı. "İskit toplulukları" olarak…
[...]

Read more 0
 259

İmparatorlukların Kafkasya Rekabeti

Enver Paşa İstanbul’dan Türkistan’a kadar olan büyük Turan İmpararorluğu’nu hayal etmekteydi. Bunu gerçekleştirmek için orta yerde bulunan Kafkasya’nın ele geçirilmesi gerekiyordu ve Enver Paşa bu amaç için oraya büyük kuvvetler gönderdi.Kafkasya’ya 1916’da gönderdiği 100.000 askerin büyük bölümünü açlık ve soğuk…
[...]

Read more 0
 169

İç Savaş Sırasında Çerkesler

Rus İmparatorluğu’nun Kafkasya’yı istilası ve bolşevik yönetimin kurulması arasında Kuzey Kafkasyalılar mecburi askerlik hizmetine tabi olmamasına rağmen, savaş süresince cepheye Kafkasya’dan gönüllü birlikler gönderildi. Kafkasyalılar 1905 Japon-Rus savaşında bir alay ve I. Dünya Savaşı’nda ise her Kafkas unsurunun bir alay…
[...]

Read more 0
 155

Eski Kafkasyanın Tarihi

1923 yılında Amerikalı profesör Reginald Aubrey Fessenden "The Deluged Civilization of the Caucasus Isthmııs" (Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı) adıyla, altı bölümden oluşan bir eseri Boston'da yayınlandı. 1927'de buna beş bölüm daha eklenmiştir. Ayrıca bu konuda ölümünden önce 13 bin referansı…
[...]

Read more 0
 270

Malkar Halkının Etnik Oluşumu

XIX. yüzyıl sonlarına gelindiğinde, Malkarlıların çok eski zamanlarda kurmuş oldukları; "Malkar (Çerek), Bızıngı, Holam, Çegem ve Orusbiy (Baksan)" adlı beş büyük köy ile 1867 yılında kölelerin azat edilmesinden sonra kurulan "Köndelen" ve "Kaşhatav" adlı köylerde yaşadıklarını görüyoruz. Bu köylerin nasıl…
[...]

Read more 0
 276
Start
Önceki
1