Kafkasya Tarihi

Osmanlı'ya iltica eden askerler orduya alınmış

 Kafkasya'da 18. yüzyıldan itibaren devam eden Rus yayılmacılığına karşı yıllar süren bir mücadele  verilmiş olup başta Çeçenler olmak üzere Dağıstan da bu mücadele de ön saflarda yer almıştı.  1855 yılına ait bir belgeye göre Sultan Abdülmecid döneminde Dağıstanlı Miralay Ömer Bey,  komutasındaki 35 süvari ile Osmanlı'ya sığınmış. Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa tarafından tasdik  edilmiş olan bu belgede ayrıca Miralay Ömer Bey ve komutasındaki askerlerin taşıdıkları rütbeleriyle  beraber Osmanlı ordusunda istihdam edildiği de belirtilmekte. 

 Belge: 

 Devletlü atufetlü efendim hazretleri,

 Dağıstan umerasından olup Rusya'da miralaylık rütbesini ihraz etmiş olan Ömer Bey, otuz beş  nefer atlı ile taraf-ı eşref-i Saltanat-ı Seniyye'ye dehalet eylediğinden mir-i mumaileyhe livalık  rütbesi tevcih buyurulmak üzere tebşir olunduğu ve mezkur süvarilerin haiz oldukları rütbeleri ile maiyet-i Ordu-yı Hümayun'da tevkif ve istihdam olunmakda olduğu ifadesine dair Anadolu Ordu-yı Hümayunu kumandanı devletlü paşa hazretlerinin tahrifatı ve ve melfuf defter ile ol babda olan tezkire-i aliyye-i sipeh-salarilerinin arz u takdimini muntazammın tezkire-i acizi hamişine muharrer irade-i seniyye-i hazret-i Padişahi manzur-ı vala-yı Seraskerileri buyurulmak üzereleffen irsal kılınmağla bi'l- mütalaa iade buyurulması babında irade efendimindir. 

Fi 8 Muharrem sene 1272 (20 Eylül 1855) 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, A. MKT. NZD, 166/16


Yorum yapın

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.