Çeçen Nart Efsanaleri

Çeçen Nart Efsanaleri , Çeçenlerde Nart Efsanaleri , Çeçen Nart , Çeçen Efsaneleri , Çeçen Destanı , Çeçen Mitolojisi , Nart Erstxó , Çeçenler , Waynah
Nart efsaneleri, Kafkasya halklarının en güzel tarihi yadigarlarından, kültürlerinin en anlamlılarından sayılmaktadır. Bunlara ait rivayetleri, masalları, türküleri, şarkıları vs. Asetinler, Kabardeyler, Çerkesler ve Abazalar bilimsel ölçülerle araştırıp derlemiş, yazmış ve yayımlamışlardır.Aralarında Çeçenlerin de bulunduğu bazı halklar, bazı sebeplerden ötürü bu…[...]

Read more 0
 790

Çeçenlerde Nart Efsanaleri

Çeçenlerde Nart Efsanaleri , Çeçen Nart Efsanaleri , Çeçen Efsaneleri , Çeçen Destanı , kafkasya Mitolojisi , Çeçen Mitolojisi , Çeçen Nart
Söz konusu efsanler Vaynakhlarda da (Çeçen/Nokhço-İnguş/Galğay-Tuş/Batso) vardır. Destanlarla beraber diğer halk ürünlerinin de derlendiği "Nokhçiyn Folklor/Çeçen Folkloru" nun asıl içeriği bir yana, ön sözlerindeki bilgilerden de bu destanların kökenleri ve gelişimleri kavranabilir. Nart efsaneleri nazım biçiminde değil, tersine düz yazılar…[...]

Read more 0
 653

Karaçay Nart Destanları

Nart söylenceleri , Nart Destanları , Nart Efsaneleri , Nart Mitolojisi , Karaçay Nart Destanları , Karaçay Destanları , Satanay Biyçe
Mitoloji kaynaklı Nart destan ve efsaneleri, bütün Kuzey Kafkasyalı halklarda olduğu gibi, Karaçay-Malkar Türklerinin folklorunda da yer alır. Nart destan ve efsanelerini konularına göre şöyle tasnif edebiliriz;A. Nartların hayatıyla ilgili olan destan ve efsaneler;1. Nart Örüzmek ile Satanay-Biyçe hakkındaki destan…[...]

Read more 0
 717

Adige-Karaçay Destanı Hodz

AdigeKaracay Destanı , Karacay Destanı , Hodz Köyü Savunması , Hodz Destanı
17-18. yüzyıllarda bütün hızıyla devam eden Kafkas-Rus savaşları 1828 yüzyılından itibaren artarak şiddetlendi. 1859 yılında İmam Şamil’in yenilerek Ruslar’a teslim olmasıyla Kafkasyanın dogusunda yer alan Dağıstan ve Çeçenistan’da savaş sona erdi. Orta ve Batı Kafkaslar’da yer alan Karaçay-Malkarlılar ve Kabardey,…[...]

Read more 0
 780

Karaçay Nart Destanlarındaki Kahramanlar

Karaçay Nart , Çerkes Efsanaleri , Kafkas Efsaneleri , Kafkas Mitolojisi , Setenay Guaşe , sosruko , Nart Efsaneleri , Nart Mitolojisi
Karaçay Nart destanları ilgili materyaller henüz tam anlamıyla toplanamamıştır. Şimdiye kadar çeşitli yerlerde yayımlanmış olan Karaçay Nart destan ve efsaneleri, bu zengin kültür hazinemizin ancak onda birini teşkil etmektedir dersek yanlış olmaz. Karaçay Nart destanlarının hepsi toplanıp yayımlandığı takdirde, Nart…[...]

Read more 0
 616

Karaçay-Malkar Nart Destanların Kadın Kahramanı Satanay Biyçe

Satanay Biyçe , KaraçayMalkar Nart Destanları , Nart , Nart söylenceleri , Nart Destanları , Nart Efsaneleri
Karaçay-Malkar Nart destanlarında anlatılan kahramanların tamamına yakını erkeklerden oluşmaktadır. Fakat bu destanlarda anlatılan bir kadın kahraman vardır ki, destanların içerisindeki konumu ve sahip olduğu özellikleri bakımından erkek kahramanların hepsini geri planda bırakmaktadır. Bu kadın kahraman Nartların bilgesi ve yol göstericisi…[...]

Read more 0
 629

Karaçay-Malkar Nart Destanları

KaraçayMalkar Nart Destanları , Nart Kahramanları , Nart , Nart söylenceleri , Nartlar , Nart Tlepş , Debet , Demirci Debet , sosruko
Kafkasya coğrafyasında yaşayan halkların ortak kültür ürünlerinden biri olan Nart destanları, Karaçay-Malkar Türklerinin halk edebiyatında da önemli bir yer teşkil etmektedir. Karaçay-Malkar Türkleri dışında; Çerkes, Abhaz-Abaza, Oset, Çeçen-İnguş ve Kumuk Türklerinin folklorunda da yer alan Nart destanları birçok yönden birbirlerine…[...]

Read more 0
 598

Amazonlar Söylencesi

Dilden dile, ağızdan ağıza aktarılarak zamanımıza dek ulaşan bir söylencedir Amazonlar söylencesi. İnsanı büyüleyen bu söylence gerçek midir? Amazonlar gerçekten yaşamışlar mıdır? Yoksa bütün bunlar bir düşün ürünü müdür? Söylencelerin halkların yaşantılarından kaynaklandığı, az-çok değişse de kabul edilen bir görüştür.…[...]

Read more 0
 575

Nart Destanları

NART DESTANLARI binlerce yıllık geçmişin, tarihi birikimin, hayat dolu yaşamın KUZEY KAFKASYA halklarınca yaratılmış ulusal söylencelerin ortak adıdır. Kuzey Kafkasya halklarının binlerce yıldan beri oluşturdukları ve NART ortak adıyla anılan ulusal söylencelerinin temelini oluşturan Oset Mitolojisi'nin derlenip yazıya geçirilmesi 1,5…[...]

Read more 0
 589

Nart Destanlarının Eski Türk Destanları ile İlişkisi

Karadeniz ile Hazar Denizi arasında bir duvar gibi uzanan Kafkas Dağları, binlerce yıldan beri değişik dillerde konuşan pek çok etnik halk topluluğuna ev sahipliği yapar. Kafkas Dağları’nın Karadeniz kıyılarından başlayarak yükseldiği ve Batı Kafkaslar olarak bilinen bölümünde, kendilerine Adige adını…[...]

Read more 0
 844

Abaza Halk Destanı: Nartlar

Kuzey Kafkasya'nın diğer halklarında olduğu gibi Abaza halkının folklorunda de Nart destanları yaşar. Bu destanlardaki olaylarda, insan üstü gücü olan iri yapılı Nart kahramanlarının Kafkasya'nın ilk sahipleri oldukları, bunların arkasından gelen binlerce yüzyıl sonra normal insan kuşaklarının ortaya çıktığı anlatılmak…[...]

Read more 0
 712

Çerkes Efsaneleri

Her milletin kendine has efsaneleri, hikayeleri vardır. Bu efsaneler milletin en uzak en karanlık devirlerini açıklayan belirten birer ışıktır.  Tarih belgelerinin sustuğu devirler ve zamanlar için kendisine düşen vazifeyi gören ve gösteren bu efsaneler, ağızdan ağıza ecdattan ahfada nakledilerek geçen…[...]

Read more 0
 759

Çerkes Mitolojisinin Temel Unsurları

Çerkesler ve Tanrılar Türklerin Çerkes/Çerakis adını verdiği Kuzey Kafkasyalı Adige halkına, Araplar fierkes/fierakis, Batılılar ise Kirkassien (Circassian) adını verirler. Çerkeslerin MÖ 6. yüzyıldan bu yana Azak Denizi’ni Karadeniz’e bağlayan Kırım Boğazı’ndan Gürcistan’a kadar uzanan ve Kafkasya diye anılan bölgenin kıyı…[...]

Read more 0
 707

Ege Mitosları ve Kuzey Kafkasya Nart Mitolojisi

EGE MİTOSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ VE BENZERLİKLERİYLE KUZEY KAFKAS NART MİTOLOJİLERİ Mitoloji nedir? Tarihsel süreç içerisinde doğuşu ve gelişmesi nasıl başlamıştır? İnsanın mitolojiyle ilişkisi nedir? Bu ilişki hangi gereksinimlerden kaynaklanmıştır? Yaşamın mitolojiyle bağı nedir? Bu sorulara cevap vererek başlayalım. Mitoloji sözcüğü,…[...]

Read more 0
 713

Kafkaslar'dan Nart Destanları

Bu kitabı yazmaya 1977 yılında, Harvard Üniversitesi'nden Dilbilim alanındaki diplomamı aldıktan kısa bir süre sonra başladım. Harvard'ı, MIT'de (Massachuets Institute of Technology - Massachusets Teknoloji Enstitüsü, Ç.N.) çalışmalarını sürdüren Noam Chomsky'nin çevresinde yürütülen dilbilim çalışmalarından ayıran bir biçimde ve Harvard…[...]

Read more 0
 455

Mit ve Masallar Diyarı

Edebiyat tarihi biraz da insanlığın geçirdiği kültür evriminin dolayısıyla uygarlığın tarihidir. Kimi zaman edebiyat tarihi, tarihin aydınlatamadığı çağlara ışık tutar. İnsanlık tarihini yazının icadıyla başlatanlar yazıdan önceki çağları araştırmada mitoloji ve masal öğelerine başvurmaktadır. Nitekim Platon'un aktardığı söylenceler hala bir…[...]

Read more 0
 790

Nart Mitolojisi

Çerkes halkının tarihi gelişim yolculuğu içinde üretmiş olduğu ölümsüz destana Nart Destanı kısaca Nartlar adı verilir. Adigelerin türkülerende, melodilerinde, söylencelerinde anlıtmış olduğu yiğitlik öyküleridir. Nart destanları, ünlü Nartolog Hadeğal'e Asker tarafından derlenliş, yedi cilt olarak orjinal anlatımı korumak suretiyle yayımlanmıştır.…[...]

Read more 0
 605

Nartlar

Nart Destanı'nın pek az rastlanan bir biçimde, belirli bir ulusal kimlikle özdeşleştirilemez oluşu, onu Kuzey Kafkas halklarının ortak bir ürünü, bir 'Kafkas Mitolojisi' haline getiriyor. Bozkırlardan sualtı uygarlıklarına, yeraltındaki 'Ölüler Ülkesi'nden Tanrıların gökyüzündeki mekânlarına uzanan bir coğrafya üzerinde Nartlar, yurtsever,…[...]

Read more 0
 520

Nartlar-Adige Halk Destanları

Nart Destanları Kuzey Kafkasya otokton boylarından olan Adığeler'in diğer boylarla birlikte müşterek destanlarıdır. Adoğe deyimi içerisinde Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Çerkesler ve Adığe Özerk Bölgesinde yaşayan Adığe boyları girer. Adığe halkının ataları olan ve antik dünyaca çok iyi…[...]

Read more 0
 599

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.